Om ossAbout usQuienes somos

Maria-Isabel Covas, Grundare och VD

María-Isabel Covas, MS, PhD i Biokemi, Specialist i Klinisk Kemi. Chef for Cardiovascular Risk and Nutrition Research Group of the Research Institute Hospital del Mar (IMIM), Barcelona, Spain (1999-2013). Tidigare Associates professor I biokemi I medicin och I sjuksköterskeutbildning Barcelona universitet (1974-1983) och ställföreträdande chef för det kliniska laboratorierna vid Hospital del Mar och Hospital de la Esperanza (1983-1995). Professor i Master i Clinical Biochemistry i Medicine School i Barcelona Autonoma universitet (1988-2004). Professor i Master i Clinical Nutrition i Barcelona universitet (2002-2012).

Samordnare av den spanska studien: ”Antioxidant effekter av olivolja. Den Solos Study” (1996-2010). Samordnare för den europeiska studien: Effekten av olivolja på oxidativ skada i europeiska befolkningar. Den EUROLIVE Study (QLK1-CT-2001-00287)(2002-2005). Area Coordinator i PREDIMED Study (Effekten av Medelhavskost på primär prevention av hjärt-kärlsjukdom)(2003-2012), en spansk Network of Excellence. Huvudansvarig av en forskargrupp i CIBER av Physiopatology of Obesity and Nutrition (CIBEROBN) en spansk Network of Excellence, som består av framstående forskargrupper i Spanien fokuserade på fetma och näringslära (2006-2012). Samordnare av den spanska studien: Virgin olivolja och HDL-funktionalitet. Den VOHF Study (2009-2013).

Ansvarig forskare i mer än 15 konkurrenskraftiga nationella och internationella grants.

Författare till mer än 150 vetenskapliga artiklar publicerade i internationella tidskrifter.

Inbjuden föreläsare i nationella och internationella kongresser och symposier.

Pris från Carles Marti Heinneberg från Spanska Danone institut av Excellence i Nutrition Research (2009).

(Kontrollera det kompletta CV)

Vetenskapliga Redaktion
Redaktören på NUPROAS är Ph.D. forskare med stor erfarenhet av att utveckla forskningsprotokoll och skriva och redigera manuskript som lämnats in för publicering i vetenskapliga tidskrifter. Nuproas redaktör:

 1. Kommer att redigera och polera ditt manuskript så att det presenterar din forskning på bästa möjliga sätt. Detta innefattar rättelse av den engelska, stil, ordförråd, och flöde, och se till att den uppfyller riktlinjerna i den begärda tidskriften.
 2. Kommer att göra kommentarer och förslag om metodologiska och vetenskapliga aspekterna av protokollet eller manuskript och göra de ändringar och som behöver förbättras.

Dessutom kan vår redaktör:

 1. Leta efter nytt material för att stödja Bakgrund eller diskussion av resultaten.
 2. Rekommendera nya statistiska metoder.
 3. Omskrivning av manuskriptet.

Statistiska Redaktionen
De är bio statistiker med en mycket stor bakgrund för bedömning av biomedicinska metoder. De kan bedöma vilka tester är bäst att utföra i varje fråga.
Dessutom kan våra redaktörer genomföra lämpliga prov för att testa hypoteser på grundval av de insamlade uppgifterna och studiedesign.

María-Isabel Covas, Founder and Main Scientific Editor

María-Isabel Covas, MS, PhD in Biochemistry, Specialist in Clinical Chemistry. Head of the Cardiovascular Risk and Nutrition Research Group of the Reseach Institut Hospital del Mar (IMIM), Barcelona, Spain (1999-2013). Associated Professor of Biochemistry in the Medicine and Infirmary Schools of Barcelona University (1974-1983) and  Deputy Head of the Clinical Laboratories from Hospital del Mar and Hospital de la Esperanza (1983-1995).  Professor of the Master in Clinical Biochemistry in the Medicine School of Barcelona Autonomic University (1988-2004). Professor of the Master in Clinical Nutrition of Barcelona University (2002-2012).

Coordinator of the Spanish Study: “Antioxidant effects of olive oil. The SOLOS Study” (1996-2010). Coordinator of the European Study: “The effect of olive oil on oxidative damage in European populations. The EUROLIVE Study (QLK1-CT-2001-00287) (2002-2005). Area Coordinator in the PREDIMED Study (The effect of the Mediterranean diet on the primary prevention of cardiovascular disease) (2003-2012), a Spanish Network of Excellence. Head of a Research Group in the CIBER of Physiopatology of Obesity and Nutrition (CIBEROBN) a Spanish Network of Excellence, composed by high excellence Spanish research groups focused in Obesity and Nutrition (2006-2013). Coordinator of the Spanish Study: “Virgin olive oil and HDL functionality. The VOHF Study (2009-2013).

Principal Investigator in more than 15 competitive national and international call for grants.

Author of more than 150 scientific papers published in international journals.

Invited lecturer in national and international Congresses and Symposia.

Award Carles Martí Heinneberg from the Spanish Danone Institute to the Excellence in Nutrition Research (2009).

Scientific Editors

The editors at NUPROAS are Ph.D. scientists with considerable experience in developing research protocols and in writing and editing manuscripts submitted for publication in peer-reviewed journals. Our editors:

 1. Will edit and polish your manuscript as needed so it presents your research in the best possible manner. We will correct the English language and style, vocabulary, and flow, and ensuring that it meets the guidelines of the targeted journal.
 2. Will make comments and suggestions regarding aspects of the manuscript that need improvement.

Additionally  our editors can:

 1. Look for new material for supporting the Background or Discussion of the Results
 2. Recommend new statistical approaches
 3. Rewrite the manuscript or protocol.

Statistical Editors

They are biostatiticiens with a large background for assessing biomedical approaches. They can assess which tests are best to perform in each issue.
Additionally our editors can perform the appropriate tests for testing hypotheses on the basis of the data collected and the study design

María-Isabel Covas, Fundador y Asesor Científico

María-Isabel Covas, Licenciada en Biología y Licenciada en Farmacia, Doctor en Bioquímica, Especialista en Bioquímica Clínica. Jefe de Grupo del CIBER de Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición (CIBEROBN) (2006-2013) .Jefe del grupo de Riesgo Cardiovascular y Nutrición del IMIM-Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques, Barcelona, España (1995-2013). Profesor Asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá (1974-1978) y de la Facultad de Medicina y Escuela de Enfermería de la Universidad de Barcelona (1974-1983). Jefe de Sección de los Laboratorios Clínicos del Hospital del Mar y Hospital de la Esperanza (1983-1991), Barcelona, España. Coordinador de los Laboratorios de Análisis Clínicos del Hospital del Mar y del Hospital de la Esperanza (1991-1995). Profesor del Máster en Bioquímica Clínica en la Universidad Autónoma de Barcelona (1988-2004). Profesor del Master en Nutrición en la Universidad de Barcelona (2006-2012). Coordinador del estudio español: “Efectos antioxidante d16:54 24/06/2013el aceite de oliva”. Coordinador del estudio europeo: “The effect of olive oil on oxidative damage in European populations. The EUROLIVE Study (QLK1-CT-2001-00287)”. Coordinador de Area en el Estudio PREDIMED (Efecto de la Dieta Mediterránea en la Prevención Primaria de la Enfermedad Cardiovascular). Miembro del Consejo Científico del IEVSSV (Institut Europeen du Vin et Santé des Regions Vitivinicoles du Sud de l´Europe, IEVSRV), Montpellier, Francia (1998-2002)).  Miembro del Grupo de Expertos « Consumption, Nutrition and Health» en la OIV (Organización Internacional del Vino, París, Francia (2004-2008)). Miembro del Comité Directivo del Centro Catalán de Nutrición (CCNIEC) (2010-2013). Premio AEMO (Asociación Española de Municipios del Olivo) 2008 a la trayectoria científica relacionada con el aceite de oliva. Premio Carlos Martí Heinnenberg 2009 del Instituto Danone a la trayectoria científica en el campo de la nutrición.

Investigador principal en mas de 15 proyectos competitivos en convocatorias nacionales e internacionales

Autor de más de 150 artículos publicados en revistas internacionales.

Ponente invitado en numerosos Congresos y Symposia nacionales e internacionales.

Editores científicos

Los editores en NUPROAS HB son científicos con el Grado de Doctor con probada experiencia en el desarrollo de protocolos de investigación y en la edición de artículos científicos en revistas con revisión por pares (peer review). Nuestros editores:

 1. Editaran y pulirán su manuscrito en la forma requerida de forma que la presentación de sus resultados sea atractiva. Ello incluye la corrección del idioma ingles, si se requiere, el estilo, el vocabulario, y la fluidez precisión en el lenguaje. Todo ello asegurando el seguimiento de los criterios requeridos por la revista seleccionada o entidad a la que se a presentar el proyecto o protocolo.
 2. Harán comentarios y sugerencias respecto a los aspectos del manuscrito que necesiten mejoras.

Adicionalmente nuestros Editores pueden:

 1. Buscar nuevo material a incorporar para fundamentar los Antecedentes, la Introducción o la Discusión.
 2. Recomendar nuevos enfoques para los análisis estadísticos.
 3. Re-escribir el Manuscrito, Proyecto o Protocolo.

Editores estadísticos

Son bioestadísticos con amplia experiencia en asesoría de proyectos biomédicos. Pueden recomendar los tests mas apropiados para cada situación. Adicionalmente, pueden efectuar los tests apropiados para testar hipótesis en base a los datos obtenidos y el diseño del estudio.